Usein kysyttyä kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

5.2.2018

JHL aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 5.2.2018 kello 6.00. Kielto ajaa jäsenten etua. Tältä sivulta löydät vastauksen muun muassa siihen, saatko vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa ja millaiset tehtävät ovat niitä, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä.

JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalla maanantaina 5.2.2018 kello 6.00. Alan sopimusneuvottelut jatkuivat sunnuntaina 4.2.2018, mutta neuvottelut keskeytyivät erimielisyyteen lomarahakompensaatiosta.

Tältä sivulta löydät vastauksen moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

 

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon kunta-alalla?

Kielto ajaa jäsenten etua ja sen tarkoitus on saada muun muassa lomarahaleikkauksesta jäsenille aiheutunut palkanmenetys tai ainakin osa siitä korvattua jäsenille.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JHL:n kunta-alalla (KVTES, TS ja TTES) työskenteleviä jäseniä. Kiellon ulkopuolella on rajattu (kiellot eivät koske) kunnalliset viranhaltijat, omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, kolmiperhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat.

Keitä kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee ja kauanko kiellot ovat voimassa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JHL:n kunta-alalla (KVTES, TS ja TTES) työskenteleviä jäseniä. Kiellon ulkopuolella on rajattu kunnalliset viranhaltijat, omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, kolmiperhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat. Kiellot eivät siis koske näitä työntekijäryhmiä.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot alkavat maanantaina 5.2.2018 kello 6:00 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kieltojen päättymisestä tiedotetaan jäsenistöä erikseen.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Mitä tapahtuu, jos minut kutsutaan töihin varallaolosta? Voinko kieltäytyä?

Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, jos ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työpaikallasi käytetään varallaoloa tavanomaista enemmän ja siitä syystä ylityömäärät lisääntyvät.

Minun pitäisi päästä lapsen vasu-keskusteluun päiväkotiin. Voinko vaihtaa vuoroni työkaverin kanssa vaikka vuoronvaihto on kielletty?

Vuoronvaihtokielto koskee työnantajan määräämää vuoronvaihtoa. Vaihtoja voi tehdä, jos työntekijät voivat sopia niistä keskenään. On mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden oma-aloitteisen vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Olen koulunkäynninohjaaja. Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin viikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka (38 tuntia 45 minuuttia viikko). Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huom!  Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Kuuluuko katujen kunnossapito ja auraus ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin?

Kyllä kuuluu. Työnantajan tehtävänä on järjestää auraus ja kunnossapito normaalityövuorojen puitteissa.

Mitkä tehtävät ovat niitä, jotka uhkaavat henkeä ja terveyttä? Kuka sen päättää?

Esimerkkejä tehtävistä, joiden tekemättä jättäminen uhkaa henkeä ja terveyttä, voisivat olla teho-osaston hoitotehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät. Nämä työtehtävät ovat lähes poikkeuksetta työnantajan tiedossa jo ennakkoon. Työnantajat käyvät tarvittaessa kiellon ulkopuolelle jäävät työtehtävät läpi luottamusmiesten kanssa.

Sain JHL:tä viestin ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Olen tällä hetkellä työtön. Mitä minun pitää tehdä?

JHL:n jäsenrekisteristä lähti viesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikille jäsenille, joilla on rekisteriin merkitty sopimusalaksi jokin kunta-alan sopimuksista. Kielto koskee JHL:n työssäkäyviä kunta-alan jäseniä. Viesti ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Olen perhepäivähoitaja ja työskentelen päiväkodissa. Kuulunko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin?

Kuulut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat ovat rajattu kiellon ulkopuolelle.

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n kunta-alan jäsenille

 • Kielto ajaa sinun etuasi ja sen tarkoitus on saada muun muassa lomarahaleikkauksesta sinulle aiheutunut palkanmenetys tai ainakin osa siitä korvattua sinulle.
 • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
 • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta etkä sen seurauksista.
 • Jos sinua pyydetään jatkamaan, vaihtamaan tai tekemään ylimääräinen työvuoro, kieltäydy vedoten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
 • Jos koet tilanteen painostavaksi tai työnantajan edustaja uhkailee sinua jollain rangaistuksella, esimerkiksi varoituksen antamisella, poistu tilanteesta ja/tai ota välittömästi yhteyttä luottamusmieheesi. Kerro tämä myös työnantajan edustajalle.
 • Pyydä joku työpaikaltasi mukaan, jos epäilet joutuvasi painostuksen kohteeksi

Aktiivien muistilista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon

Kiellon aikana JHL:n jäsenet eivät anna suostumusta ylityön tekemiseen.

 • Pääluottamusmies käy työnantajan kanssa keskustelun siitä, mitä tilanne merkitsee. Keskustelu on hyvä käydä yhdessä muiden järjestöjen kanssa.
 • Kielto koskee kunnissa työskenteleviä JHL:n työsopimussuhteisia jäseniä pois lukien omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, kolmiperhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat.
 • Jäsenet eivät vaihda vuoroja pyydettäessä edes KVTES:n työaikaluvun 30 pykälän 2 momentin mukaisessa tilanteessa ”perusteltu syy muuttaa työvuoroluetteloa”.
 • Ylityön tekemiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Kiellon aikana JHL:n jäsenet eivät anna suostumusta ylityön tekemiseen.
 • Ilmoittakaa työnantajalle, että jäsenet on ohjeistettu tilannetta ajatellen ja heille on annettu ohje ottaa välittömästi yhteyttä luottamusmieheen, mikäli he kokevat painostusta esimiesten taholta.
 • Työnantajalla ei ole oikeutta ryhtyä työnjohdollisin rankaisutoimenpiteisiin tästä johtuen.
 • Tilanne todennäköisesti aiheuttaa myös huomattavaa lisätarvetta luottamusmiehen ajankäyttöön. Ota myös tämä esiin keskustelussa.
 • Työnantaja saattaa herkästi vedota hätätyöhön. Tilanne ei täytä hätätyön kriteereitä. Kyse ei ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 • Jaksotyössä ylityösuostumus on pyydettävä, kun jakson on tehty säännöllinen työaika eli työaika, joka työntekijälle on suunniteltu työvuoroluetteloon. Jaksotyössä työntekijä vetoaa vuoronvaihtokieltoon.
 • Sosiaali – ja terveydenhuollon yksiköissä sekä varhaiskasvatuksessa pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen on käytävä suojatyön rajat läpi heti maanantaina 5.2.
 • Myös työsuojeluvaltuutetut osallistuvat suojelutyötä koskeviin neuvotteluihin ja rajanvetolinjauksiin.
 • Näissä yksiköissä työskentelevillä on ilmoitettava suojelutyövelvoitteesta.
 • Työntekijän on oltava yhteydessä pääluottamusmieheen tai luottamusmieheen, jos työnantaja vetoaa suojelutyön.

Suojelutyön teettämisen tarpeen ratkaisee kunta tai kuntayhtymä. Työtaistelun toimeenpanevan yhdistyksen pitäisi jättää työtaistelun ulkopuolelle tietyt yhteiskunnan ja kansalaisten kannalta elintärkeät toiminnot. Jos yhdistys tekee näin, suojelutyötä ei tarvita näiden toimintojen turvaamiseksi. Suojelutyövelvollisuus koskee vain viranhaltijoita

Hätätyön kriteerit ja siihen liittyvät muut työnantajan velvoitteet

Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta.

Hätätyön teettämisen edellytykset

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma

 • On aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa
 • Vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen.
 • uhkaa johtaa hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Siten tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Jos näin on, saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyön teettämisen rajoitukset ja poikkeukset

Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta.

Hätätyötä ei koskaan saa teettää kauemmin kuin siihen on tarvetta. Jos hätätyön edellytykset täyttävää työtä tehdään säännöllisenä työaikana, kyse ei ole hätätyöstä. Se muuttuu hätätyöksi vasta säännöllisen työajan jälkeen.

Hätätyötä ei lueta ylityön enimmäismääriin, eivätkä ylityön täyttyneet enimmäismäärät estä hätätyön teettämistä. Hätätyöstä on kuitenkin maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus.

Hätätyötä teetettäessä voidaan poiketa suuresta osasta työn teettämistä rajoittavista säännöksistä, kuten yötyö-, vuorotyö-, lepoaika- ja sunnuntaityösäännökset. Periaatteessa hätätyössä ei työajan pituutta ole mitenkään rajoitettu. Hätätyötäkään ei ole tarkoituksenmukaista eikä työsuojelunäkökohdat huomioon ottaen mahdollistakaan teettää yhtäjaksoisesti pitkää aikaa ilman lepotaukoja.

Hätätyöilmoituksen tekeminen

Työnantajan on työaikalain mukaan viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta.

Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Lausunto edesauttaa työsuojeluviranomaista ratkaisemaan, onko sen syytä ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella